fbpx
       

Sukces Klienta! Wygrany spór w sprawie oceny wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach Programu FENG.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę Klienta naszej Kancelarii i stwierdził, że ocena projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny oraz przekazał sprawę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w celu ponownego rozpatrzenia projektu.

Klientem Kancelarii była Spółka prowadząca działalność między innymi w zakresie produkcji maszyn służących do obórki metali w technologii CNC.

O co toczył się spór?

Klient złożył do PARP wniosek o dofinansowanie projektu współfinansowanego
z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki obejmujący dwa moduły: moduł B+R oraz moduł Wdrożenie innowacji,
przy czym w warunkach konkursu wskazano, że wystarczy, aby wniosek obejmował tylko jeden obligatoryjny moduł spośród wyżej wymienionych.

Łączna kwota wnioskowanego wsparcia wynosiła prawie 11 mln zł. 

Moduł B+R obejmował przeprowadzenie prac B+R w celu opracowania koncepcji konstrukcyjnej i technologicznej maszyny do walcowania metali w technologii CNC.

W drugim module zaplanowano wdrożenie w działalności firmy i wprowadzenie, co najmniej na rynek krajowy, innowacyjnego urządzenia do dzielenia szyn kolejowych, którego koncepcja została opracowana na podstawie wyników prac B+R przeprowadzonych przez Wnioskodawcę poza projektem i obejmowało m.in. budowę hali produkcyjnej oraz jej wyposażenie.

Pierwotnie PARP poinformował Klienta o niewybraniu wniosku do dofinansowania z uwagi na niespełnienie przez projekt określonych kryteriów. Komitet Oceny Projektów (KOP) w zakresie kryteriów wspólnych dla projektu nie uznał kryterium „Projekt obejmuje moduł obligatoryjny”, co nastąpiło niejako automatycznie z uwagi na negatywną ocenę spełnienia obligatoryjnych kryteriów Modułowych „Moduł B+R” oraz „Wdrożenie innowacji”.

Na skutek złożonego przez Klienta Kancelarii Protestu PARP, częściowo uwzględnił przedstawioną argumentację. Jednakże w związku z nieuznaniem przez PARP spełnienia kryterium „Potencjał do realizacji modułu” w kryteriach modułowych dla „Moduł B+R” oraz kryterium „Potencjał do realizacji modułu” w kryteriach modułowych dla „Wdrożenie innowacji” protest nie został uwzględniony.

Po doręczeniu informacji o rozstrzygnięciu protestu przez PARP Klient zgłosił się do Kancelarii z prośbą o zaskarżenie rozstrzygnięcia PARP.

Prawnicy kancelarii przygotowali skargę do Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Warszawie wykazując m. in. na:

  • brak przejrzystej, rzetelnej i obiektywnej oceny projektu przez Komitet Oceny Projektów a następnie przez PARP,
  • oparcie się w toku oceny projektu jedynie na treści wniosku bez uwzględniania wyjaśnień Klienta w trakcie Panelu ekspertów,
  • dokonanie niekorzystnej dla Klienta interpretacji pojęć nieostrych zawartych w dokumentacji konkursowej,
  • stawianie Projektowi Skarżącej wymogów nieujętych w dokumentacji konkursowej.

W szczególności zarzuty dotyczyły pojęcia „krytycznych prac B+R” w zakresie kryterium modułowego „Moduł B+R” „Potencjał do realizacji modułu” w odniesieniu do usługi opracowania sterownia maszyny będącej przedmiotem modułu B+R.

Prawnicy BBS w pierwszej kolejności argumentowali, że pojęcie krytycznych prac B+R nie zostało zdefiniowane w żadnym dokumencie konkursowym. Z kolei od strony merytorycznej, w toku oceny projektu pominięto wyjaśnienia, że to układ sterowania opracowany przez Klienta posiada cechy innowacyjności, natomiast planowana usługa zewnętrza dotyczy jedynie stworzenia oprogramowania wprawiającego w ruch poszczególne elementu tego układu.

W pełni podzielając stanowisko Prawników Kancelarii zawarte w skardze, Sąd wskazał, że ocena ww. kryterium była jest bardzo lakoniczna, powierzchowna i sprowadzała się do stwierdzenia, że bez sterownika maszyna nie będzie działać, więc są to prace krytyczne.

Również w module Wdrożenie Innowacji negatywnie oceniono spełnianie Kryterium „Potencjał do realizacji modułu”.

Na etapie rozpatrywania protestu PARP podzielił wcześniejszą ocenę ekspertów i uznał, że harmonogram realizacji projektu jest zbyt lakoniczny. PARP wskazywał przy tym, że harmonogram budowy hali produkcyjnej nie przewidywał szczegółowego opisu i harmonogramu poszczególnych prac budowalnych. Eksperci powątpiewali nawet w możliwość realizacji budowy hali produkcyjnej w okresie jesienno-zimowym (!).

Prawnicy Kancelarii argumentowali, że przedstawiony opis i harmonogram zaplanowanych prac budowalnych oraz harmonogram zakupu wyposażenia hali jest na tyle szczegółowy, że ocenę PARP należy uznać za nierzetelną i nieprzejrzystą.

Co istotne w momencie rozpatrzenia protestu przez PARP hala produkcyjna była prawie w pełni ukończona, a wstrzymanie prac wynikało wyłącznie z podwójnej negatywnej (i jak wynika z wyroku, ogólnikowej i nieprzejrzystej i nierzetelnej) oceny dokonanej najpierw przez KOP, a następnie przez PARP.

Sąd nie miał wątpliwości, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, a owe naruszenie miało istotny wpływ na wynik oceny.

Jedyną możliwością naprawienia wykazanych przez Prawników Kancelarii BBS błędów w ocenie było przekazanie sprawy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w celu ponownego rozpatrzenia projektu.

Powyższy wyrok udowadnia, że eksperci oceniający wnioski o dofinansowanie albo realizację projektu nie są nieomylni i można, a wręcz trzeba polemizować z ich oceną.

W sprawie Klienta reprezentowali:

  • r. pr. dr Krzysztof Brysiewicz
  • r. pr. Michał Dróżdż

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..