fbpx
       

Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa karnego, z uwzględnieniem przestępstw gospodarczych, tzw. white collar crime. Posiadam wieloletnie doświadczenie w reprezentacji Klientów w postępowaniach przygotowawczych przed organami ścigania oraz w postępowaniach sądowych, zarówno w charakterze obrońcy jak i pełnomocnika pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego.

Projekty

  • podejmowanie działań w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, w sprawie podrobienia oraz następczego użycia dokumentów jako autentycznych, będącej skutkiem zaistniałego sporu korporacyjnego, mającego na celu wrogie przejęcie kontroli nad spółką prawa handlowego;
  • podejmowanie działań obrończych, w sprawie związanej z przedstawionymi zarzutami uszczuplania podatku akcyzowego w ramach zorganizowanej grupy dokonującej przestępstw w obrocie paliwami płynnymi;
  • podejmowanie działań w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, w sprawie zniesławienia oraz znieważenia osób uprawnionych do reprezentacji spółki prawa handlowego, będącej wynikiem zaistniałego sporu korporacyjnego;
  • podejmowanie działań obrończych, w sprawie związanej z przedstawionymi zarzutami nadużycia uprawnień przez osoby uprawnione do reprezentacji spółki prawa handlowego, prowadzącego do wyrządzenia w jej mieniu szkody majątkowej w znacznych rozmiarach;
  • podejmowanie działań obrończych, w sprawie związanej z przedstawionymi zarzutami udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wierzycieli w tym Skarbu Państwa, z tytułu należności publicznoprawnych.

Specjalizacje

  • postępowanie karne
  • white collar crime
  • spory korporacyjne
  • obsługa podmiotów gospodarczych.

Znajomość języków

  • angielski
=