fbpx
       

Transformacja energetyczna i gospodarka obiegu zamkniętego

Rozumiemy finansowe, polityczne i regulacyjne wyzwania stojące przed gospodarką z uwagi na postępujące zmiany klimatu. Dążymy do tego, by przeszkody prawne nie stanęły na drodze realizacji projektów kształtujących przyszłość naszą i naszych dzieci. – dr Magdalena Porzeżyńska

Ludzkość stoi obecnie u progu zmian, które na nowo określą nasz styl życia. Postępujące zmiany klimatycznie nie pozwalają już na korzystanie z ziemskich zasobów bez ograniczeń. Dlatego na wielu płaszczyznach nasze społeczeństwa muszą skorygować swoje zachowanie i ponieść koszt transformacji w gospodarkę niskoemisyjną. Energia elektryczna, którą wykorzystujemy do niemal wszystkich naszych aktywności życiowych, może być pozyskiwana w sposób przyjazny środowisku, ale wymaga to wysiłku biznesu, decydentów i obywateli. Zmiany muszą sięgnąć dalej, w sposobie korzystania ze środowiska, w polityce odpadowej, w sposobie gospodarowania emisjami do wód, gleb i powietrza. W BBS rozumiemy specyfikę zmian jakie przed nami stoją i chcemy pomóc Klientom przejść przez nie „suchą stopą”.

Nasi Klienci to:

 • przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną, ciepłem oraz gazem
 • operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych i gazowych
 • odbiorcy energochłonni i przemysłowi, w zakresie optymalizacji kosztów energii elektrycznej, gazu lub ciepła
 • wytwórcy energii
 • podmioty prowadzące działalność w sektorze paliw oraz biopaliw, w tym podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźników
 • spółki wydobywcze ropy naftowej i gazu
 • dostawcy technologii dla energetyki
 • spółki działające w sektorze elektromobilności
 • startupy pracujące nad rozwiązaniami dla branży energetycznej

Zakres usług:

 • Doradztwo regulacyjne, korporacyjne i kontraktowe.
 • Prowadzenie negocjacji oraz sporów z przedsiębiorstwami z branży energetycznej.
 • Opracowywanie ekspertyz i opinii prawnych w obszarze prawa energetycznego i prawa ochrony środowiska.
 • Reprezentacja w postępowaniach przed organami regulacyjnym i organami ochrony środowiska.
 • Kompleksowe doradztwo związane ze zwiększaniem efektywności energetycznej zakładów.
 • Doradztwo i wsparcie w procesie pozyskania koncesji, zezwoleń oraz pozwoleń we wszelkich aspektach działalności dotyczącej energii elektrycznej czy przemysłowej, a także doradztwo w uzyskiwaniu pozwoleń środowiskowych.
 • Pełne doradztwo przy zawieraniu umów typu corporate PPA, zarówno w modelu wirtualnym, jak i fizycznej dostawy, dla wytwórców i odbiorców.
 • Kompleksowe wsparcie Klientów w procesie przygotowania i realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii czy instalacje przemysłowe, w tym współpraca z inwestorem w procesie pozyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych, przygotowywanie umów o generalne wykonawstwo, a także wsparcie prawne w procedurze zamówieniowej.
 • Kompleksowe usługi prawne dla odbiorców energochłonnych w zakresie m.in. uzyskania i utrzymania statusu odbiorcy przemysłowego, uzyskania całkowitego lub częściowego zwolnienia z akcyzy od energii elektrycznej, optymalizacji kosztów energii, gazu lub ciepła.

Zrealizowane działania:

 • Uzyskanie kilkunastu koncesji na prowadzenie działalności w sektorze energetyczno-paliwowym, w tym koncesji na obrót energią elektryczną, obrót gazem ziemnym (krajowy i zagraniczny), wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji OZE i instalacji kogeneracyjnej, obrót paliwami ciekłymi i inne.
 • Obsługa prawna procesów inwestycyjnych instalacji OZE oraz przygotowanie projektów do aukcji.
 • Reprezentowanie Klientów w szeregu postępowań przed Prezesem URE oraz SOKIK w sprawach nałożenia kar pieniężnych.
 • Obsługa projektu biogazowni rolniczej oraz przeprowadzenie analiz prawnych w zakresie produkcji biometanu.
 • Opiniowanie i przygotowywanie umów na sprzedaż gwarancji pochodzenia.
 • Kompleksowe przygotowanie spółki obrotu do wejścia na rynek – reprezentowanie Klienta w procesie uzyskiwania członkostwa na TGE i IRGIT, negocjowanie umowy z podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie, negocjowanie umowy z PSE oraz kilkunastoma operatorami systemów dystrybucyjnych.
 • Analiza otoczenia regulacyjnego do powstania spółdzielni energetycznej oraz przygotowanie projektu statutu spółdzielni energetycznej.
 • Doradztwo w procesie uzyskiwania tzw. białych certyfikatów na projekt z zakresu efektywności energetycznej o wartości ponad 8 mln euro dla klienta z branży spożywczej.
 • Sporządzenie opinii prawnej dotyczącej zgodności projektu tzw. ustawy antywiatrakowej z regulacjami UE dotyczącymi funkcjonowania OZE i dopuszczalności pomocy publicznej.
 • Reprezentacja przedsiębiorcy z sektora energetyki wiatrowej w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Obrachunkowym oraz KE.
 • Przygotowanie analiz due diligence dla projektów inwestycyjnych z zakresu energetyki odnawialnej, w tym na potrzeby uzyskania finansowania.
 • Doradztwo w procesie połączenia trzech operatorów farm wiatrowych w jeden podmiot ze wspólnym punktem przyłączenia.
 • Przygotowanie analizy prawo-podatkowej dotyczącej możliwości zbycia spółki posiadającej farmy wiatrowe w ramach procedury tzw. przygotowanej sprzedaży przedsiębiorstwa (prepack) uwzględniającej uzyskanego przez spółkę wsparcia z funduszy UE, a także aktualizacji księgowej i jej aktywów.
 • Doradztwo bieżące w procesach związanych z rozbudową infrastruktury tankowania CNG.
 • Reprezentacja Klientów w postępowaniach przed Prezesem URE oraz przed sądami powszechnymi w sprawach związanych z podwyższeniem cen energii.
 • Bieżące doradztwo inwestycyjne na rzecz jednego z największych operatorów sieci dystrybucyjnej gazu.

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..