fbpx
       

Prawo zamówień publicznych

Dynamika zmieniających się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych sprawia, że Zamawiającym i Wykonawcom niezbędny jest stabilny partner, który zadba o pełen proces udzielenia lub pozyskania zamówienia. Dzięki doświadczeniu, wiedzy i know-how w zakresie doradztwa oraz praktyki procesowej, Kancelaria jest najsilniejszym wsparciem w obsłudze postępowań, ofertowaniu, procedurze odwoławczej oraz elektronizacji zamówień publicznych, jakiego może oczekiwać Klient – Jan Sakławski.

W pełni rozumiemy realia, w jakich funkcjonują procesy zakupowe u Zamawiających – zarówno od strony formalno-prawnej, jak i zarządczej. Z kolei świadomość, jak wysoki priorytet stanowi dla Wykonawcy pozyskanie kontraktu o zamówienie publiczne w obecnych realiach rynku, pozwala nam na skuteczny wybór strategii, niezależnie od tego, czy koncentruje się ona na ofertowaniu czy procesie odwoławczym. Prowadzimy Zamawiających i Wykonawców przez zmieniające się szybko realia przepisów w sposób pewny i sprawny, zdejmując z ich barków ciężar ryzyk z tym związanych. Co więcej, doradzamy również na wszystkich etapach realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Jako doświadczony doradca prawny jesteśmy w stanie poprowadzić Klienta przez cały proces od przygotowania pierwotnych założeń i analiz, przez wybór partnera prywatnego, aż do rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia.

Nasi Klienci to:

 • jednostki sektora finansów publicznych
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, tj.: gminy, powiaty, województwa
 • jednostki budżetowe, tj.: urzędy administracji państwowej, urzędy administracji samorządowej,
 • prokuratury, jednostki policyjne, jednostki wojskowe
 • uczelnie publiczne
 • instytucje kultury
 • państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
 • spółki komunalne, 
 • państwowe przedsiębiorstwa użyteczności publicznej,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • zamawiający sektorowi,
 • podmioty, z którymi zawarto umowę koncesji na roboty budowlane na podstawie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi,
 • podmioty zobowiązane do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które nie zostały wymienione powyżej,
 • wykonawcy wszelkich branż ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego lub realizujący zamówienie publiczne,
 • uczestnicy procesów zakupowych o wartości niepodlegającej stosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, działający w oparciu o regulacje wewnętrzne.

Zakres usług:

 • Kompleksowe doradztwo w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Kompleksowe prowadzenie postępowań w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.
 • Pełne doradztwo w procesie ofertowania.
 • Reprezentacja w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi.
 • Pełne doradztwo kontraktowe w toku realizacji umowy o zamówienie publiczne.
 • Reprezentacja w toku pozasądowego rozstrzygania sporów w obszarze zamówień publicznych.
 • Sporządzanie opinii prawnych o tematyce zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego.
 • Sporządzanie projektów umów wykonawczych, podwykonawczych oraz konsorcjum.
 • Organizacja i prowadzenie dialogu technicznego oraz wszelkich negocjacji poprzedzających procedurę wyboru partnera prywatnego.
 • Sporządzanie wewnętrznych regulacji zakupowych, takich jak polityki lub regulaminy.

Zrealizowane działania

 • Reprezentacja Klienta (Wykonawcy) w procesach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych o charakterze infrastrukturalnym o każdorazowej wartości kilkuset milionów złotych.
 • Wewnętrzny audyt procesu udzielania i realizacji zamówień publicznych w jednym z największych szpitali specjalistycznych w Polsce.
 • Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na budowę farm wiatrowych w Polsce.
 • Doradztwo w procesie ofertowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia na budowę bloków gazowo-parowych w elektrowni.
 • Doradztwo w procesie ofertowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę części morskiej i lądowej terminalu regazyfikacyjnego.
 • Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rozbudowę dworców kolejowych w ramach projektów unijnych.
 • Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi i dostawy o charakterze IT (licencje, sprzęt) dla jednego z zamawiających sektorowych.
 • Wdrożenie procesu elektronizacji (regulacje wewnętrzne, szkolenia, wdrożenie platformy zakupowej) u zamawiającego z sektora kolejowego.
 • Sporządzenie polityk zakupowych dla Zamawiających z sektora gazowniczego, energetycznego, kolejowego.
 • Szkolenia zamknięte dla uczelni wyższych, zamawiających sektorowych oraz szkolenia otwarte z prawa zamówień publicznych.

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..