fbpx
       

Problematyka pomocy publicznej, w tym w szczególności pozyskiwanie środków z funduszy unijnych, jest bardzo złożona. Kompleksowe i efektywne wsparcie dla Klienta wymaga nie tylko solidnej i gruntownej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa krajowego i unijnego, ale przede wszystkim dojrzałości i wieloletniego doświadczenia w pozyskiwaniu i rozliczaniu uzyskanej pomocy oraz w rozwiązywaniu problemów w trakcie realizacji projektów i po ich zakończeniu. W tym wszystkim, w mojej ocenie, potrzebna jest jeszcze pasja, bo sprawy z dziedziny pomocy publicznej są skomplikowane i wymagają każdorazowo indywidualnego podejścia. Stąd, od początku kluczowa była dla mnie możliwość wykorzystania mojej wiedzy i kilkunastoletniego doświadczenia na rzecz Klientów Kancelarii w tych trudnych sprawach i udzielenia im kompleksowej pomocy.

Projekty

 • Wsparcie Klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych w sprawach o bezpodstawne rozwiązanie umów o dofinansowanie w wysokości  łącznie  ponad 16,5 mln złotych z tytułu rzekomych błędów w składaniu dokumentacji projektowej, w tym finansowej;
 • Wsparcie Klienta Kancelarii w złożeniu skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stwierdzenia niezgodności przyjętej przez Naczelny Sąd Administracyjny jednolitej linii orzeczniczej naruszającej prawa i wolności konstytucyjne;
 • Wsparcie Klienta Kancelarii w złożeniu skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie stwierdzenia naruszenia w postępowaniu administracyjnym art. 6 Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;
 • Wsparcie Klienta Kancelarii w postępowaniu sądowym w sprawie o nienależyte wykonanie umowy o dofinansowanie przez instytucję finansująca i dochodzone odszkodowanie w tego tytułu z w wysokości prawie 3 mln złotych;
 • Doradztwo w zakresie prawidłowego wnioskowania przez przedsiębiorców o środki pomocy publicznej;
 • Wsparcie Klienta Kancelarii w zakresie prawidłowego rozliczenia wniosków o płatność;
 • Wsparcie Klienta Kancelarii w zakresie składania zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, w szczególności w zakresie spełnienia kryteriów dostępu, kryteriów konkurencyjności, osiągnięcia wskaźników oraz korekty wydatków;
 • Wsparcie Klienta Kancelarii w zakresie wpisu beneficjenta do rejestru podmiotów wykluczonych;
 • Sporządzenie opinii dla Klienta Kancelarii na temat kryteriów wyboru przedsiębiorcy do projektu finansowanego ze środków unijnych oraz sporządzenie projektu umowy ramowej konsorcjum;
 • Sporządzenie opinii dla Klienta Kancelarii na temat zasad kumulacji wartości środków pomocy publicznej

Specjalizacje

 • środki unijne i pomoc publiczna
 • prawo Unii Europejskiej
 • prawo zamówień publicznych
 • postępowania cywilne
 • prawo administracyjne

Znajomość języków

 • angielski
=