fbpx
       

Prawo rynków kapitałowych

Z uwagi na naturalną synergię z naszą praktyką energetyczną, wspieramy również uczestników towarowego rynku regulowanego w sprawach związanych z obrotem energią, gazem i prawami majątkowymi – Wojciech Bokina.

Wiedza i wieloletnie doświadczenie sprawiają, że eksperci Kancelarii pewnie czują się w zawiłościach prawa rynku kapitałowego. Zapewniamy kompleksową obsługę w sprawach dotyczących rynku kapitałowego zarówno w aspekcie transakcyjnym, jak i regulacyjnym. Pracownicy Kancelarii czuwają nad przestrzeganiem zasad funkcjonowania spółek na rynku regulowanym, w związku z czym nasi Klienci oraz członkowie ich organów nie muszą obawiać się niedochowania obowiązków raportowych lub rejestrowych. Doradzamy również Klientom w prawidłowym przeprowadzaniu walnych zgromadzeń, co minimalizuje ryzyko skutecznego zaskarżenia podjętych podczas nich uchwał.

Nasi Klienci to:

 • inwestorzy instytucjonalni
 • inwestorzy indywidualni
 • fundusze inwestycyjne i towarzystwa funduszy inwestycyjnych
 • podmioty funkcjonujący na GPW i New Connect;
 • holdingi
 • domy maklerskie
 • podmioty handlujące na TGE
 • ASI

Zakres usług:

 • Doradztwo w zakresie transakcji na rynku kapitałowym, w tym przeprowadzanie operacji kapitałowych oraz transakcji zbycia lub nabycia znacznych pakietów akcji spółek publicznych. Obsługa publicznych wezwań na sprzedaż akcji spółek publicznych.
 • Doradztwo w przeprowadzaniu procesów przekształcenia, połączenia lub podziału spółek handlowych oraz tworzeniu struktur holdingowych.
 • Doradztwo w prowadzeniu postępowań sądowych i administracyjnych oraz w innych aspektach regulacyjnych związanych z uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie działalności na rynku kapitałowym.
 • Doradztwo w przygotowaniu spółki do wejścia na rynek regulowany GPW S.A., a także w zakresie notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub Catalyst.
 • Doradztwo w obszarze wypełniania obowiązków informacyjnych i notyfikacyjnych wynikających z tzw. Rozporządzenia MAR, przepisów krajowych oraz stosownych regulacji obowiązujących na GPW, NewConnect i Catalyst, w tym doradztwo członkom zarządów oraz rad nadzorczych mające na celu zabezpieczenie przed dokonywaniem nadużyć określonych w tzw. Rozporządzeniu MAR.
 • Doradztwo w zakresie zmiany rynku notowań z NewConnect na GPW S.A., obsługa procesu delisting’u.Reprezentacja emitentów, inwestorów i innych podmiotów w postępowaniach przed KNF, GPW, KDPW oraz w sporach związanych z funkcjonowaniem na rynku kapitałowym.
 • Doradztwo w obszarze funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych zarówno w zakresie transakcji, jak i regulacji.
 • Tworzenie i obsługa struktur kwalifikowanych jako Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI).Doradztwo w zakresie transakcji przeprowadzanych w ramach Towarowej Giełdy Energii S.A. oraz obsłudze podmiotów uczestniczących w zorganizowanym obrocie energią oraz prawami majątkowymi notowanymi na TGE S.A.

Zrealizowane działania:

 • Reprezentacja szeregu spółek publicznych w postępowaniach wyjaśniających prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego dotyczących domniemanego naruszenia obowiązków informacyjnych określonych w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 • Doradztwo prawne na rzecz akcjonariusza większościowego w procesie zniesienia dematerializacji akcji spółki z branży spożywczej, w tym obrona przed szantażem korporacyjnym jednego z akcjonariuszy blokujących ww. proces.
 • Reprezentacja funduszy inwestycyjnych w związku z ochroną praw korporacyjnych.
 • Doradztwo prawne w zakresie ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych spółek publicznych, w tym uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia w przedmiocie powołania rewidenta ds. szczególnych.
 • Doradztwo prawne w zakresie przejęcia kontroli nad spółką publiczną przez akcjonariuszy mniejszościowych, w tym poprzez uzyskanie kontroli operacyjnej przez grupę akcjonariuszy mniejszościowych, ustanowienie uprawnień osobistych dla przedstawicieli akcjonariuszy mniejszościowych oraz doprowadzenie do „wyjścia” akcjonariusza większościowego ze spółki i przejęcia jego akcji na atrakcyjnych warunkach finansowych.
 • Doradztwo prawne w obronie przed szantażem korporacyjnym spółki publicznej, zakończone pozytywnymi rozstrzygnięciami dla klienta, w tym pozytywnym rozstrzygnięciem w przedmiocie odmowy powołania rewidenta ds. szczególnych.
 • Obrona spółki publicznej notowanej na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. produkującej materiały ogniotrwałe przed szantażem korporacyjnym polegającym na wstrzymywaniu realizacji podwyższenia kapitału zakładowego, doradztwo prawne przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu walnych zgromadzeń, realizacja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego połączonego z emisją warrantów subskrypcyjnych, która to emisja miała na celu umożliwienie realizacji konsolidacji spółek z sektora.
 • Obrona pracowniczej spółki akcyjnej z sektora budowlanego przed wrogim przejęciem przez konkurencyjną spółkę publiczną notowaną na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Bieżące doradztwo funduszowi inwestycyjnemu zamkniętemu obejmujące m.in. planowanie i realizację transakcji, emisje i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, wdrożenie mechanizmów audytu i wdrożenie wewnętrznych polityk zgodnych z wytycznymi KNF.

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..