fbpx
       

W naszym zawodzie najbardziej lubię sprawy trudne i skomplikowane – im wyżej zawieszona poprzeczka tym większy głód żeby ją pokonać.

Projekty

 • Reprezentowanie klienta – Instytucji Pośredniczącej w ponad 50 postępowaniach dotyczących pomocy publicznej przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym (obejmujących ocenę wniosków o dotacje z funduszy UE oraz kwestie zwrotu pomocy publicznej, w tym w związku z nieprawidłowym określeniem statusu podmiotów ubiegających się o dofinansowanie) z czego ponad 90% postępowań zakończonych korzystnym rezultatem.
 • Reprezentacja klienta w postępowaniu w przedmiocie wypłacenia bezpodstawnie odebranej dotacji ze środków unijnych. Klient domagał się wypłacenia środków należnych na podstawie umowy o dofinansowanie, co do których instytucja odmówiła wypłaty powołując się na wadliwości procesie realizacji dofinansowanego projektu. Sprawa została prawomocnie zakończona pełnym sukcesem klienta, który otrzymał na podstawie wyroku ponad 2 mln zł. Była to jedna z największych tego typu wygranych spraw w Polsce.

 • Doradztwo prawne na rzecz beneficjentów, z którymi instytucje udzielające wsparcia rozwiązały umowy o dofinansowanie i zażądały zwrotu środków, powołując się na nieprawidłową realizację umów przez beneficjentów (wartość dofinansowania w projektach beneficjentów wynosi łącznie 100 mln zł), w tym uzyskanie kilkunastu bezprecedensowych postanowień o zabezpieczeniu roszczeń beneficjentów, na podstawie których sądy nakazały instytucjom dalszą realizację umów o dofinansowanie na dotychczasowych warunkach.
 • Opracowanie kompleksowej opinii prawnej dla jednej z największych polskich spółek Skarbu Państwa w związku z planowanym podporządkowaniem jej kilku spółek kapitałowych. Opinia miała na celu zidentyfikowanie najlepszych wariantów integracji, z uwzględnieniem wpływu takiego połączenia na realizowane przez spółki umowy o dofinansowanie, w tym ryzyka utraty przez jedną z nich statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego.
 • Sporządzanie kilkudziesięciu memorandów i opinii prawnych z zakresu pomocy publicznej i funduszy europejskich, m.in. w zakresie kwalifikowalności wydatków, statusu MSP, efektu zachęty, określenia czy dany środek wsparcia można potraktować jako pomoc publiczną

Rozwiń

Publikacje

 • Brysiewicz Change of control podmiotów realizujących projekty unijne a ryzyko zwrotu dofinansowania” – Monitor Prawniczy nr 10/2015
 • Brysiewicz „Dofinansowanie ze środków europejskich w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych” – Monitor Prawniczy nr 17/2014
 • Brysiewicz „System wyboru i oceny projektów współfinansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2014–2020” – Przegląd Prawa Publicznego nr 10/2014
 • Brysiewicz „Prawo do dotacji. Ocena projektów współfinansowanych ze środków europejskich” – Gazeta MSP nr 4/2014
 • Brysiewicz „Kiedy przedsiębiorstwo jest powiązane – ubieganie się o środki europejskie przez mikro- małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP)” – ZNSA nr 1/2014

 • Brysiewicz „Zasady odpowiedzialności beneficjentów za nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2007-2013” – Monitor Prawniczy nr 4/2014
 • Brysiewicz „Droga sądowa w sprawach związanych z dofinansowaniem projektów z funduszy strukturalnych i funduszu spójności” – Przegląd Sądowy nr 4/2011
 • „Orzecznictwo w sprawach pomocy publicznej i środków europejskich” dodatek do Monitora Prawniczego nr 3/2018, red. K. Brysiewicz
 • Brysiewicz, R.Poździk, „System oceny i wyboru projektów do dofinansowania z funduszy unijnych w Polsce – uwagi na tle wyroku TK z 12.12.2011 r. (P 1/11)”, Europejski Przegląd Sądowy nr 10/2012
 • Brysiewicz, R. Poździk, „Droga sądowa w sprawach związanych z dofinansowaniem projektów z funduszy strukturalnych i funduszu spójności”, Przegląd Sądowy nr 4/2011;
 • Brysiewicz, K. Olechno, Odpowiedzialność członka zarządu beneficjenta za niezwróconą dotację unijną Opublikowano: ZNSA nr 6/2020

Rozwiń

Specjalizacje

 • Pomoc publiczna i środki unijne
 • Spory korporacyjne

Znajomość języków

 • angielski
=