fbpx
       

W Kancelarii kieruję praktyką prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz współkieruję praktyką sporów korporacyjnych. Praktykę radcy prawnego łączę z pełnieniem funkcji w ramach postępowań restrukturyzacyjnych w związku z posiadaniem licencji doradcy restrukturyzacyjnego.

Projekty

 • Kompleksowa obsługa spółki z branży IT notowanej na giełdzie w skutecznym przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego, wsparcie m.in. w zakresie zagadnień dotyczących pomocy publicznej w restrukturyzacji, czy wsparcie spółki przy obronie układu przed niezadowolonym wierzycielem publicznoprawnym;
 • Kompleksowa obsługa nadzorcy sądowego w ramach skomplikowanego i wieloletniego przyspieszonego postępowania układowego zakończonego zawarciem układu jednego z większych centrów handlowych;
 • Skuteczna obrona przed wrogim przejęciem spółki z o.o. z próbą wykorzystania postępowania restrukturyzacyjnego;

 • Kompleksowa obsługa klienta w rozległym sporze korporacyjnym (ponad 100 postępowań) dotyczącym m.in. zagadnienia wykonywania praw z akcji przez małżonka z akcji znajdujących się w majątku wspólnym, reprezentacja w postępowaniach zabezpieczających, rejestrowych, w powództwach o ustalenie, w sprawach o stwierdzenie nieważności uchwał, przez Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym;
 • Kompleksowa obsługa podwykonawcy w sporach z generalnych wykonawcą oraz inwestorem odnośnie odstąpienia od umowy przy budowie dużego obiektu użyteczności publicznej;
 • Kompleksowa obsługa inwestora przy odstępowaniu od umów o roboty budowalne z generalnym wykonawcą, w tym reprezentacja w postępowaniach o zabezpieczenie dowodu.

Rozwiń

Publikacje

 • W. Bokina, A. Bobińska, Czy wierzytelność wierzyciela osobistego zabezpieczonego rzeczowo należy regulować w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego? Doradca restrukturyzacyjny nr 24 (2/2021);
 • W. Bokina, M. Michalik, M. Woźniak Czy otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego beneficjenta w ciągu 12 miesięcy od przyznania pomocy publicznej związanej z Covid-19 powoduje konieczność zwrotu dotacji? Doradca restrukturyzacyjny nr 21 (3/2020);
 • W. Bokina, R. Graboś Istnienie tylko jednej wierzytelności a odpowiedzialność na podstawie art. 116 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości członka zarządu sp. z o.o. lub s.a., Doradca restrukturyzacyjny nr 20 (2/2020);
 • W. Bokina, Wpływ ogłoszenia upadłości na postanowienie o zabezpieczeniu udzielone w postępowaniu karnym, Doradca restrukturyzacyjny nr 3 (1/2016).

Specjalizacje

 • Upadłość i restrukturyzacje
 • Spory korporacyjne
 • Prawo rynków kapitałowych
 • Prawo budowlane

Znajomość języków

 • angielski
=