fbpx
       

Specjalizuję się w sprawach karnych i karnoskarbowych zarówno na etapie postępowań przygotowawczych jak i sądowych, w szczególności w zakresie przestępstw gospodarczych. W ramach praktyki karnej kancelarii zajmuję się wszystkimi czynnościami począwszy od prowadzenia tzw. wewnętrznych dochodzeń, compliance, poprzez postępowania przygotowawcze przed organami ścigania, na etapie jurysdykcyjnym kończąc.

Projekty

  • Obsługa prawna w zakresie złożonych postępowań karnych oraz sporów gospodarczych szeregu podmiotów w przedmiocie żądania przez instytucje państwowe zwrotu środków publicznych powołując się na nieprawidłową realizację zawartych z wyżej wymienionymi podmiotami umów. Wartość przedmiotu sporu wynosiła łącznie około 300 mln zł. W ramach świadczonych usług doradztwa prawnego reprezentował beneficjentów na wszystkich etapach postępowania, które zakończyły się między innymi skuteczną obroną naszych Klientów w postępowaniach karnych, w tym także usta­leniem osób odpowiedzialnych i zabez­pieczeniem interesów Klientów.
  • Obsługa prawna Klienta, specjalistycznej spółki z branży IT, w ramach sporu o charakterze prawnokarnym, w którym – za sprawą podmiotów konkurencyjnych wobec ww. spółki – wszczęto szeroko zakrojone śledztwo związane z przestępstwami oszustw dotacyjnych, wyłudzeń środków publicznych, nierzetelnością dokumentacji księgowej i in. W ramach prowadzonej działalności Klient świadczył usługi na rzecz największych instytucji publicznych w Polsce. Wskutek udzielonej pomocy prawnej prowadzone postępowanie karne zakończyło się skuteczną obroną Klienta.

  • Obrona kadry menedżerskiej w szeroko zakrojonym sporze korporacyjnym, w tym odpieranie licznych zarzutów ukierunkowanych na przejęcie kontroli nad podmiotem dominującym w grupie kapitałowej. Obsługa prawna sprowadzała się m.in. do zabezpieczenia majątku oraz utrzymania kontroli nad grupą kapitałową, a wartość przedmiotu sporu obejmowała około 1 mld zł.
  • Przeprowadzenie szeregu skutecznych obron kadry menedżerskiej przed zarzutami zwią­zanymi z działaniem na szkodę spółek polegają­cym na niegospodarności, w tym w zakresie kierowania spółkami zależnymi oraz w warunkach podejmowania prób wrogiego przejęcia spółki – z branży nieruchomościowej, produkcyjnej, IT.
  • Szereg skutecznych obron kadry menedżerskiej przed zarzutami związanymi z prze­stępnym wyłudzeniem środków publicznych, w tym dotacji unijnych o wartości od kilku do kilkudziesięciu mln zł.
  • Reprezentacja Klientów w procesie związanym z oszustwami o charakterze transgranicznym skutkująca zabezpieczeniem i odzyskaniem mienia pokrzywdzonych podmiotów.

Rozwiń

Specjalizacje

  • Postępowania sądowe
  • Prawo karne
  • Compliance

Znajomość języków

  • angielski
=