fbpx
24h numer alarmowy w sprawach pilnych - +48 508 666 560

prof. Rafał Poździk

=

Jestem naukowcem i praktykiem od lat zajmującym się problematyką funduszy unijnych. Doradzam przedsiębiorcom we wszystkich sprawach związanych z rozliczaniem dotacji i innych form pomocy publicznej.

Rafał Poździk przez wiele lat pełnił funkcje kierownicze w  administracji publicznej, w tym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, gdzie w latach 2009-2015 jako dyrektor i zastępca dyrektora departamentu odpowiadał m.in. za zarządzanie i wdrażanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w tym m.in. projektów teleinformatycznych realizowanych przez administrację rządową z środków unijnych, a także Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Od 2015 r. jako radca prawny w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, jak i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego odpowiadał za obsługę prawną projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Rafał Poździk jest profesorem nadzwyczajnym UMCS posiadającym tytuł doktora habilitowanego nauk prawnych. W kancelarii prof. Poździk doradza klientom w kwestiach problemowych związanych z realizacją projektów z dofinansowaniem unijnym. Pomaga beneficjentom rozliczać projekty, odpowiadać na protokoły pokontrolne czy też kwestionować wadliwe oceny projektów.

Rafał Poździk jest autorem kilkudziesięciu artykułów i monografii poświęconych tematyce pomocy publicznej i funduszy unijnych. Redagował i współtworzył m.in. najbardziej popularny komentarz do tzw. ustawy wdrożeniowej, czyli ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.