fbpx
       

Projekt ustawy o kryptoaktywach na etapie opiniowania.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy, regulującej rynek kryptoaktywów.

Ustawa ma zapewnić stosowanie przepisów rozporządzenia 2023/1113 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów oraz zmiany dyrektywy (UE) 2015/849 oraz rozporządzenia 2023/1114 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rynków kryptoaktywów („Rozporządzenie MiCA”) oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 1095/2010 oraz dyrektyw 2013/36/UE i (UE) 2019/1937.

Zgodnie z celami projektu „Wprowadzenie nowych przepisów podyktowane jest koniecznością przygotowania ram prawnych dla prawidłowego funkcjonowania rynków kryptoaktywów, niezbędne jest tym samym zapewnienie skutecznego nadzoru i ochrony inwestorów przez wyposażenie Komisji Nadzoru Finansowego, zwanej dalej „KNF”, w odpowiednie do tego środki.”.

Przepisy mają wspierać stabilność finansową i należyte funkcjonowanie systemów płatniczych, a także przeciwdziałać zagrożeniom dla polityki pieniężnej, jakie mogą kreować kryptoaktywa.

Ustawa ma na celu zapewnienie skutecznego nadzoru nad rynkiem kryptoaktywów oraz ochronę inwestorów. Projekt przewiduje m.in. następujące rozwiązania:

  • wyznaczenie KNF jako organu właściwego w zakresie stosowania Rozporządzenia MiCA i wprowadzenie narzędzi służących skutecznemu wykonywaniu przez KNF nadzoru i realizacji postanowień przedmiotowego rozporządzenia;
  • określenie obowiązków emitentów tokenów powiązanych z kryptoaktywami i tokenów powiązanych z e-pieniądzem oraz dostawców usług w zakresie kryptoaktywów, w tym zobowiązanie emitentów do przekazywania KNF informacji dotyczących ich działalności, które podlegają ocenie nadzorcy;
  • w przypadku naruszenia przepisów Rozporządzenia MiCA, aktów delegowanych lub wykonawczych, proponuje się przyznanie KNF środków nadzorczych służących przeciwdziałaniu naruszeniom, których mogą dopuścić się podmioty nadzorowane;
  • wprowadzenie możliwości nakładania sankcji przez KNF na oferujących, emitentów lub osoby ubiegające się o dopuszczenie kryptoaktywów, a także wprowadzenie kompetencji nadzorczych KNF w zakresie m.in. możliwości nałożenia kary pieniężnej na osoby zawodowo pośredniczące w zawieraniu transakcji związanych z kryptoaktywami lub realizujące takie transakcje;
  • przewiduje się również wyposażenie KNF w środki sankcyjne adresowane do dostawców usług w zakresie kryptoaktywów;
  • wprowadzenie odpowiedzialności karnej podmiotów nadzorowanych;
  • ustalenie zakresu i zasad zachowania tajemnicy zawodowej obejmującej informacje uzyskane w związku ze świadczeniem usług w zakresie kryptoaktywów;
  • wprowadzenie możliwości składania oświadczeń woli w formie elektronicznej w odniesieniu do usług dotyczących kryptoaktywów lub ich oferty publicznej. Przewiduje się nadanie tak złożonemu oświadczeniu woli mocy równej oświadczeniu złożonemu w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

Zgodnie z założeniami Rady Ministrów projekt ustawy o kryptoaktywach powinien wejść w życie wraz z Rozporządzeniem MiCA, czyli w dniu:

  • 30 czerwca 2024 r. (w odniesieniu do emitentów tokenów powiązanych z aktywami i tokenów będących pieniądzem elektronicznym);
  • 30 grudnia 2024 r. (w odniesieniu do dostawców usług w zakresie kryptoaktywów).
Autor:
   adw. Katarzyna Gelo

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..