fbpx
       

Sukces Kancelarii – Uchylenie decyzji organu I Instancji i umorzenie postępowania I Instancji w całości

Klientem Kancelarii była renomowana firma z branży energii odnawialnej, która uzyskała dofinansowanie na dwa projekty zakładające rozbudowę stacji fotowoltaicznych. Łączna wartość inwestycji wynosiła ponad 60 milionów zł.

Organ przeprowadzając kontrolę postępowań o zamówienia publiczne w trybie przetargów nieograniczonych, zorganizowaną w każdym z projektów, stwierdził w każdym z nich nieprawidłowości indywidualne. Zdaniem organu, beneficjent dopuścił się naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz dokonał zmian postanowień zawartych umów w sprawie zamówienia.

W rezultacie organ nałożył na Klienta korekty finansowe, w każdym z dwóch projektów, na łączną sumę prawie 4 milionów złotych.

W ocenie organu, beneficjent – Klient Kancelarii – dopuścił się naruszenia przepisów prawa, co miało polegać na:

  • zaniechaniu wezwania do uzupełnienia lub ewentualnie do wyjaśnienia wykazu osób oraz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) w zakresie doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia;
  • naruszeniu przepisów poprzez przedłużenie aneksem nr 1 do umowy z wybranym wykonawcą terminu realizacji zamówienia, choć umowa ta przewidziała wydłużenie terminu jej obowiązywania z przyczyn niezależnych od wykonawcy i zamawiającego.

Organ uznał również, że beneficjent nie odrzucając otrzymanej oferty, mimo że była to jedyna oferta i ponadto złożona prawidłowo, ograniczył krąg podmiotów z korzystniejszymi ofertami, a przez to spowodował potencjalną szkodę dla budżetu UE poprzez finansowanie nieuzasadnionych wydatków.

Klient w postępowaniu odwoławczym podkreślił, że analiza i próba doszukania się podstaw prawnych określenia wysokości nałożonej korekty finansowej prowadzi do wniosku, że ustalenie nieprawidłowości, a następnie żądanie zwrotu części dofinansowania oparte zostało na błędnym stanie prawnym, jak i błędnym stanie faktycznym i nie zostało poprzedzone szczegółową analizą całokształtu okoliczności sprawy.

Organ odwoławczy zgodził się z beneficjentem, że ocena złożonej w przetargu oferty została dokonana w sposób prawidłowy i zgodny z przyjętymi regułami. Co więcej, działanie beneficjenta było ze wszech miar prawidłowe, bowiem w sytuacji wydłużenia terminu oceny wniosku o dofinansowanie, beneficjent miał wręcz obowiązek ustalenia na nowo realnego terminu wykonania umowy i wprowadzenia stosownych zmian w jej treści.

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..