fbpx
       

Zdolność upadłościowa fundacji rodzinnej

Powołanie do funkcjonowania fundacji rodzinnej stanowi wyraz dbałości fundatora o zgromadzony majątek, która zostaje wyrażona poprzez dokładne zaplanowanie sukcesji w ramach struktur fundacji.

Niezależnie od planów sukcesyjnych założyciela fundacji rodzinnej istotnym zagadnieniem dotyczącym jej funkcjonowania jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej.

Ustawa o fundacji rodzinnej wprost umożliwia fundacji rodzinnej prowadzenie działalności gospodarczej, a zatem kolejnym pytaniem, które należy postawić jest pytanie o zdolność upadłościową takiego podmiotu.

 • Osobowość prawna

Podstawowym warunkiem ogłoszenia upadłości jest posiadanie przez dany podmiot osobowości prawnej.

Zgodnie z ustawą o fundacji rodzinnej fundacja rodzinna posiada osobowość prawną, a więc może występować w obrocie prawnym jako samodzielny podmiot.

Oznacza to również, że może prowadzić działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej zakres dozwolonej (uprzywilejowanej) działalności jest ograniczony do:

 • zbywania  mienia, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia,
 • najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia,
 • przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni i podmiotów o podobnym charakterze, uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach;
 • nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze,
 • udzielania pożyczek określonym podmiotom;
 • obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej;
 • produkcji rolnej i gospodarki leśnej.

Tytułem wyjaśnienia należy wskazać, że fundacja rodzinna może podejmować inne rodzaje działalności, wykraczające poza ww. katalog, niemniej w takim przypadku zastosowanie znajdzie „sankcyjna” stawka podatku dochodowego (25%).

 • Zdolność upadłościowa na gruncie prawa upadłościowego

Warunkiem sine qua non zdolności upadłościowej fundacji rodzinnej jest uzyskanie przez nią statusu przedsiębiorcy w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego.

Powyższe wynika z przepisów ustawy prawo upadłościowe, które określają katalog podmiotów, którym przysługuje zdolność upadłościowa oraz takich, co do których ta zdolność zostaje wyłączona.

Wraz z wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego fundacji rodzinnej nie znowelizowano katalogu podmiotów, posiadających zdolność upadłościową, w związku z czym zdolność upadłościowa przysługuje:

 • przedsiębiorcom,
 • spółkom kapitałowym nieprowadzącym działalności gospodarczej,
 • wspólnikom osobowych spółek handlowych odpowiadającym całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki;
 • wspólnikom spółek partnerskich.

Jednocześnie należy wskazać, że prawo upadłościowe nie zostało znowelizowane w zakresie poszerzającym katalog podmiotów, które takiej zdolności nie posiadają.

Tym samym, aby fundacja rodzinna była zdolna do ogłoszenia upadłości powinna prowadzić działalność gospodarczą.

 • Regulacja zawarta w ustawie o fundacji rodzinnej

Warto zauważyć, że przepisy nie przewidują dla fundacji rodzinnej odmiennej regulacji dotyczącej postępowania upadłościowego, w związku z czym procedura upadłościowa wobec fundacji rodzinnej powinna toczyć się w oparciu o przepisy ogólne dotyczące przedsiębiorców.

Jednocześnie wskazać należy, że ustawa o fundacji rodzinnej zawiera przepisy, w których ustawodawca wprost odnosi się do upadłości fundacji rodzinnej i reguluje zasady z tym związane, w tym w szczególności wskazuje, że:

 • fundacja rodzinna ulega rozwiązaniu po zakończeniu postępowania upadłościowego (art. 87 pkt 4);
 • możliwość wykreślenia fundacji rodzinnej z rejestru fundacji rodzinnych bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z uwagi na oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz w razie uznania przez sąd upadłościowy, że zebrany w sprawie materiał daje podstawy do wykreślenia fundacji rodzinnej z rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego (art. 105 ust. 1 pkt. 1 i 2);
 • w przypadku upadłości fundacji rodzinnej wykonującej działalność gospodarczą jej rozwiązanie następuje po zakończeniu postępowania upadłościowego, z chwilą wykreślenia z rejestru fundacji rodzinnych (art. 109);
 • w rejestrze fundacji rodzinnych wpisuje się informację o ogłoszeniu upadłości (art. 117 ust. 1 pkt 23) oraz zmianę nazwy fundacji rodzinnej poprzez dodanie oznaczenia „w upadłości” (art. 117 ust. 4).

Podsumowując, zdolność upadłościowa przysługuje tylko takiej fundacji rodzinnej, która posiada jednocześnie status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego. Fundacje rodzinne, które nie prowadzą działalności gospodarczej nie posiadają zdolności upadłościowej.

 

Autorzy:

 • adw. Katarzyna Gelo
 • asystentka prawna Julia Cichowska

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..