fbpx
       

Zmiana formy prawnej wykonawcy w trakcie trwającego postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego

Wielu przedsiębiorców z uwagi na charakter prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej pozyskuje swoje kontrakty w ramach procedury zamówień publicznych. Możemy sobie wyobrazić, że w trakcie trwania całej procedury pojawia się potrzeba zmiany formy prawnej prowadzonej działalności. Przedsiębiorca musi w takiej sytuacji rozważyć jaki wpływ będzie taka zmiana miała na trwające postępowanie w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego. Ponadto, pojawia się również pytanie czy zmiana taka może zostać dokonana po zawarciu umowy o realizację zamówienia, czy też powinna nastąpić jeszcze na etapie oceny złożonych w postępowaniu ofert.  

Zmiana formy prawnej wykonawcy na gruncie przepisów KSH

Zmiana formy prawnej może odbywać się w różnych trybach, tj. poprzez połączenie, podział czy przekształcenie. We wszystkich tych trybach Kodeks spółek handlowych co do zasady przewiduje sukcesję generalną, która oznacza automatyczne przejście wszystkich praw i obowiązków poprzednika na nowoutworzony podmiot prawa. Potwierdza to orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, która w jednym ze swoich orzeczeń w sposób wyraźny stwierdziła, że „że sukcesor generalny ma przymiot wykonawcy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, a zatem jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o udzielenie zamówienia, w tym poprzez złożenie oferty wstępnej. W konsekwencji ewentualny wybór tego wykonawcy nie uchybi przepisowi art. 7 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych[1](obecnie art. 17 ust. 2 PZP).  Wyjaśnienia wymaga jednak kwestia tego czy wraz z sukcesją generalną, dochodzi do przejścia wiedzy oraz doświadczenia podmiotu, którego forma prawna uległa zmianie. Wiedza oraz doświadczenie wykonawcy potrzebne jest bowiem do spełnienia poszczególnych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zmiana formy prawnej wykonawcy na gruncie przepisów PZP

Przepisy prawa zamówień publicznych nie zawierają szczegółowych uregulowań dotyczących skutków zmiany formy prawnej wykonawcy w trakcie trwającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W całej ustawie znajdziemy tylko jeden przepis, który odnosi się do zmian podmiotowych po stronie wykonawcy, regulacja ta jednak odnosi się do etapu realizacji zamówienia publicznego, a więc już po zawarciu umowy z zamawiającym. Z powyższego wynika zatem prosty wniosek, że o ile zmiana formy prawnej nie wpływa na spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub też na wynik oceny oferty, to taka aktywność nie jest zabroniona.

Zmiany formy prawnej można zatem dokonać zarówno na etapie oceny ofert złożonych przez wykonawców, jak i po zawarciu umowy w przedmiocie realizacji zamówienia publicznego. Przepisy Prawa zamówień publicznych nie wyłączają żadnej możliwości. Zmiana formy prawnej na etapie realizacji zamówienia zawiera jednak pewne ograniczenie, które jest odstępstwem od przewidzianej w Kodeksie spółek handlowych sukcesji generalnej. Co do zasady, w sferze stosunków cywilnoprawnych, nowoutworzonej spółce przysługują wszelkie prawa i obowiązki swojego poprzednika. Nie ma zatem konieczności, by nowoutworzona spółka zmuszona była do zawierania nowych umów lub aneksowania umów zawartych jeszcze przed dokonaną zmianą formy prawnej.

Odstępstwo, o którym wspomniano powyżej dotyczy etapu po zawarciu umowy w przedmiocie wykonania umowy wykonania zamówienia publicznego. Zgodnie bowiem z art. 455 ust. 1 pkt 2) lit. b Prawa zamówień publicznych „dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia […] gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę […] w wyniku sukcesji, wstępując w prawa w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy […].”. Zastąpienie w umowie dotychczasowego wykonawcy może nastąpić wyłącznie w przypadku sukcesji uniwersalnej, a więc w sytuacji wstąpienia przez jednego wykonawcę we wszystkie prawa i obowiązki drugiego. W przypadku zmiany podmiotowej wymagane jest, aby nowy wykonawca spełniał wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz aby nie zachodziły wobec niego podstawy wykluczenia. Zmiana wykonawcy na podstawie tego przepisu nie może pociągać za sobą innych istotnych zmian umowy. Wystąpienie istotnych zmian umowy powinno stanowić podstawę podjęcia decyzji zamawiającego o udzieleniu nowego zamówienia.

Cytowana powyżej regulacja Prawa zamówień publicznych jest wynikiem implementowania do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, która zezwala na zmianę wykonawcy wskutek sukcesji generalnej, jeżeli nowy wykonawca „spełnia pierwotnie ustalone kryteria kwalifikacji podmiotowej, pod warunkiem, że nie pociąga to za sobą innych istotnych modyfikacji umowy i nie ma na celu obejścia stosowania niniejszej dyrektywy.”. W treści ww. dyrektywy wskazano ponadto, że nic nie stoi na przeszkodzie, by zwycięski oferent wykonujący zamówienie przeszedł zmiany strukturalne, takie jak wewnętrzne reorganizacje, przejęcia, połączenia i nabycia.

Pomimo tego, że Kodeks spółek handlowych zakłada automatyczne wstąpienie nowopowstałej spółki w prawa i obowiązki swojego poprzednika, to zgodnie z Prawem zamówień publicznych, zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy będzie podstawą do zmiany umowy z zamawiającym w formie aneksu. Przywołany wyżej wyjątek należy traktować jako przepis szczególny wobec przepisów normujących sukcesję generalną. Zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy będzie możliwa po zawarciu umowy z zamawiającym wtedy, gdy nowopowstała spółka będzie spełniać warunki udziału w postępowaniu, które zostały przewidziane w Specyfikacji Warunków Zamówienia. W efekcie, sukcesja generalna, chociaż we wszystkich umowach nastąpi w sposób automatyczny, to w przypadku umów o zamówienia publiczne będzie wymagać aneksu do umowy. Zawarcie aneksu poprzedzi natomiast weryfikacja wykonawcy przez zamawiającego, który będzie mógł żądać przedłożenia podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wykonawcy oraz spełnienie przez niego warunków udziału w postępowaniu.

Zmiana formy prawnej na etapie oceny ofert nie jest ograniczona żadnymi przepisami prawa zamówień publicznych. Warto jednak nadmienić, że pomimo tego zamawiający może wezwać wykonawcę do przedstawienia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (może to zrobić praktycznie na każdym etapie postępowania, w szczególności uczyni to przed wyborem najkorzystniejszej oferty), jeżeli poweźmie informacje, że doszło do zmiany formy prawnej wykonawcy.

Co bardzo istotne, zmiana formy prawnej wykonawcy nie narusza zasady wyrażonej w art. 17 ust 2 Prawa zamówień publicznych, która stanowi, że „zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy”. Powyższe potwierdza liczne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej. W kwestii podmiotowych zmian umowy o realizację zamówienia publicznego wypowiedział się także Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie o sygnaturze C-454/06 Nachrichtenagentur GmbH przeciwko Republice Austrii. Po analizie uzasadnienia wskazanego orzeczenia można wysunąć wniosek, że dopuszczalne są zmiany podmiotowe umowy o zamówienie publiczne, w sytuacji, gdy zmiana nie prowadzi do udzielenia nowego zamówienia. Do udzielenia nowego zamówienia nie dochodzi, gdy mamy do czynienia z wewnętrzną reorganizacją wykonawcy, ponieważ zmiany te nie zmieniają w sposób istotny postanowień pierwotnej umowy. Powyższe zostało potwierdzone również w opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, który stwierdził, że „zakaz zmiany wykonawcy zamówienia publicznego nie dotyczy przypadków sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz przypadków szczególnej sukcesji z mocy samego prawa.”

Czy następca prawny wykonawcy może powoływać się na wiedzę i doświadczenie swojego poprzednika?

Jak zostało wskazane na początku niniejszego artykułu, konieczne jest pochylenie się nad kwestią przejścia wiedzy i doświadczenia na następcę prawnego pierwotnego wykonawcy. Możliwość powoływania się na wiedzę i doświadczenie będzie konieczna przy potwierdzeniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Do niematerialnych składników przedsiębiorstwa należy tzw. know-how i suma doświadczeń zawodowych jego załogi. Ponadto, do innych niewskazanych w komentowanym przepisie składników przedsiębiorstwa zalicza się w doktrynie m.in. korzystne sytuacje faktyczne oraz inne wartości ekonomiczne niebędące prawami podmiotowymi, w szczególności: klientelę, renomę, goodwill, lokalizację, posiadanie rzeczy, ekspektatywy, tajemnice produkcji, system organizacyjny, informacje dotyczące rynku, doświadczenie produkcyjne i handlowe, dostęp do kredytu, stopień ściągalności wierzytelności. Niektóre czynniki mogą mieć charakter trudno uchwytny, niewymierny lub niemierzalny.

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej wskazuje się, że wiedza i doświadczenie są nierozerwalnie związane z przedsiębiorstwem, nie mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego w oderwaniu od przedsiębiorstwa, doświadczenie jest składnikiem przedsiębiorstwa jako podmiotu i w związku z tym dzieli jego byt prawny. Nabycie przedsiębiorstwa i przejęcie jego zasobów ludzkich musi odbyć się z pełnymi konsekwencjami, związanymi z faktem, że nabycie przedsiębiorstwa prowadzi do nabycia wszystkiego, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa. W razie przejęcia pracowników przez następcę prawnego wykonawcy, przejście wiedzy oraz doświadczenia nie powinno być kwestionowane przez zamawiającego.

Z powyższego można zatem wyciągnąć prosty wniosek, że wraz z dokonaniem zmiany formy prawnej wykonawcy, dochodzi do przejścia składników niematerialnych, w szczególności wiedzy i doświadczenia pierwotnego wykonawcy. Nowy wykonawca będzie uprawniony do powoływania się na wiedzę i doświadczenie nabyte w trakcie prowadzenia działalności przez swojego poprzednika prawnego. Wynika to przede wszystkim z tego, iż działalność nowopowstałego podmiotu będzie prowadzona za pośrednictwem dokładnie tego samego zespołu składników materialnych i niematerialnych (przedsiębiorstwa) co działalność jego poprzednika. Nie ma więc żadnego ryzyka uznania przez zamawiającego, że nowy podmiot nie posiada doświadczenia swojego poprzednika. Znajduje to również potwierdzenie w samej treści art. 455 ust. 1 pkt 2) lit. b Prawa zamówień publicznych, który warunki przekształcenia ocenia jedynie z perspektywy formalnej i nie wchodzi w szczegóły dotyczące rzeczywistego transferu wiedzy i doświadczenia.

Podsumowanie:

  • zmiana formy prawnej na gruncie przepisów Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu spółek handlowych nie jest zabroniona, niezależnie od etapu, na którym zostanie ona dokonana;
  • zmiana formy prawnej wykonawcy na etapie oceny ofert jest możliwa, może się ona jednak wiązać z koniecznością przedstawienia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych;
  • zmiana formy prawnej wykonawcy po zawarciu umowy o realizację zamówienia zmusza wykonawcę do zawarcia aneksu do umowy z zamawiającym;
  • co do zasady w wyniku zmiany formy prawnej wykonawcy dochodzi do przejścia wszystkich praw i obowiązków na rzecz nowoutworzonego podmiotu;
  • wraz z przejściem wszystkich praw i obowiązków dochodzi także do transferu wiedzy i doświadczenia, ponieważ zamówienie będzie wykonywane w dalszym ciągu przez to samo przedsiębiorstwo, tylko prowadzone za pomocą innej formy prawnej.

 

[1] Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 października 2009 r. sygn. akt KIO/UZP 1216/09.

 

Autor: aplikant adwokacki Łukasz Laskowski

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..