fbpx
       

Restrukturyzacja kredytu cz. 2 – zagadnienia praktyczne

Jakie kroki musi podjąć kredytobiorca, żeby zrestrukturyzować kredyt?

Po pierwsze to kredytobiorca powinien zainicjować procedurę restrukturyzacji kredytu, a nie czekać aż bank wypowie umowę wraz z informacją o możliwości restrukturyzacji zadłużenia. Im szybciej kredytobiorca zadziała i nie dopuści do powstania zadłużenia w spłacie kredytu, tym większa szansa na pozytywne zakończenie sprawy. Procedura restrukturyzacji nie jest na szczęcie skomplikowana, a większość banków udostępnia szczegółowe informacje o całym procesie na swojej stronie internetowej.

I tak procedura dot. restrukturyzacji zaczyna się od wypełnienia i przekazania bankowi wniosku o restrukturyzację. Wiele banków udostępniło już możliwość złożenia takiego wniosku drogą elektroniczną, za pośrednictwem posiadanego przez kredytobiorcę konta w e-serwisie banku. Wniosek można złożyć również tradycyjnie pocztą, w placówce banki bądź też e-mailem.

Standardowy formularz wniosku będzie wymagał wskazania konkretnego zadłużenia, które ma zostać zrestrukturyzowane, oraz podania informacji o wybranej formie restrukturyzacji, przyczynach złożenia wniosku, sytuacji rodzinnej wnioskodawcy, dochodach wnioskodawcy oraz źródłach tych dochodów, a także o innych posiadanych przez wnioskodawcę zobowiązaniach. Przed rozpoczęciem wypełnienia wniosku warto przygotować zatem dokumenty zawierające wskazane powyżej informacje (m.in. zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o osiąganych dochodach, umowach kredytu, etc.). W zależności od wymogów danego banku wraz z wnioskiem konieczne będzie przekazanie dokumentów potwierdzających poszczególne informacje i złożenie oświadczenia, że informacje zawarte we wniosku są zgodne z prawdą.

Należy pamiętać, że bank niezależnie od przekazanych przez kredytobiorcę informacji, weryfikując wniosek, weźmie pod uwagę wszelkie dostępne mu informacje na temat kredytobiorcy, w tym zaczerpnie dane z:

 • Biura Informacji Kredytowej, czyli znanego „BIK”. Pamiętać należy, że BIK gromadzi wszelkie dane kredytowe, tj. zarówno pozytywne jak i negatywne o produkcie kredytowym. BIK buduje całą historię kredytową. Zgodnie z informacją podawaną przez BIK, większość informacji w BIK jest pozytywna. Samego BIK nie należy mylić z rejestrem dłużników czy też czarną listą dłużników. Każdy kredytobiorca może samodzielnie pobrać raport kredytowy z BIK.
 • Biura Informacji Gospodarczej, czyli „BIG”. BIG nie jest jedną instytucją a tworzy ją pięć podmiotów w tym Krajowy Rejestr Długów. BIG są więc rejestrami dłużników, które gromadzą informacje tylko negatywne na tematy inny niż kredytowe, tj. na temat opóźnienia płatności rachunków, płatność czynszowych, alimentacyjnych, etc.). W BIG nie buduje się historia, informacje aktualizuje się na bieżąco.

Ubiegając się o restrukturyzację kredytu pamiętać należy, że bank może uzależnić pozytywną decyzję o restrukturyzacji od wcześniejszej terminowej spłaty zadłużenia. Wobec tego, istotnym jest, aby przed zgłoszeniem wniosku nie zaprzestać spłat rat kredytu.

Termin na rozpoznanie wniosku o restrukturyzację zależy wyłącznie od wewnętrznej regulacji banku. Bank powinien zawsze jednak przekazać informację wnioskodawcy o przyjęciu bądź odrzuceniu wniosku, przy czym bank w sytuacji odrzucenia wniosku powinien bez zbędnej zwłoki dodatkowo poinformować wnioskodawcę, w formie pisemnej, o przyczynach dotyczących przyczyny odrzucenia wniosku.

Akceptacja wniosku prowadzi do zawarcia przez bank i wnioskodawcę aneksu do umowy, który wprowadza zmiany jej postanowień, w szczególności dotyczących spłat kredytu. Restrukturyzacja to bowiem nic innego jak zmiana pierwotnych warunków umowy. Pamiętać należy o dokładnym zapoznaniu się z treścią aneksu i nowych warunków umowy. Bank powinien udostępnić egzemplarz aneksu wnioskodawcy do wglądu przed jego zawarciem, dając wnioskodawcy czas na analizę czy też konsultację jego treści z prawnikiem.

Jak wygląda ta Procedura w popularnych bankach?

PKO BP

 • Wniosek można złożyć za pośrednictwem iPKO lub wysyłając go na adres e-mail: restrukturyzacja@pkobp.pl;
 • Bank oprócz rozłożenia spłaty zadłużenia na raty daje wnioskodawcy możliwość przedstawienia własnej propozycji restrukturyzacyjnej;
 • Bank wymaga podania informacji na temat posiadanego przez wnioskodawcę majątku, na jakich zasadach uregulowane są stosunki majątkowe małżeńskie oraz tego czy wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
 • Do wniosku należy przedłożyć dokumenty potwierdzające stan majątkowy wnioskodawcy;
 • Bank oferuje również pomoc w spłacie rat kredytu przez okres do 18 miesięcy w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców oraz pomoc ze sprzedażą nieruchomości celem spłaty kredytu w ramach programu Dobrowolnej Sprzedaży Nieruchomości;
 • Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku można znaleźć na stronie: https://www.pkobp.pl/restrukturyzacja-zadluzenia/

mBANK

 • Wniosek można złożyć za pośrednictwem konta w serwisie transakcyjnym mBANK, w placówce, mailem na adres: windykacja@mbank.pl oraz pocztą na adres: mBank skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2;
 • Bank proponuje restrukturyzację zadłużenia poprzez odroczenie w spłacie kapitału, wydłużenie okresu kredytowania, zmianę warunków spłaty kredytu czy konsolidację. Bank umożliwia również przedstawienie własnej propozycji na restrukturyzację;
 • Bank daje możliwość dodatkowego zabezpieczenia kredytu w postaci: poręczenia osoby trzeciej lub ustanowieniu hipoteki na nieruchomości;
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej bank wymaga przedłożenia dodatkowej dokumentacji;
 • Zgodnie z deklaracją banku ,wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 14 dni;
 • Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku można znaleźć na stronie: https://www.mbank.pl/pomoc/trudnosci-ze-splata/wsparcie-w-splacie/

Bank Millenium

 • Wniosek należy złożyć za pośrednictwem poczty na adres: Bank Millenium S.A. Departament Dochodzenia Należności Detalicznych, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa;
 • Bank w przypadku opóźnienia w spłacie powyżej 3 miesięcy zaleca kontakt z pracownikiem banku, który po weryfikacji powinien zaproponować różne rozwiązania mające prowadzić do spłaty zadłużenia;
 • W przypadku trwałych problemów ze spłatą, bank zaleca złożenie wniosku o zmianę warunków umowy kredytowej, w którym przewidziano możliwość jednorazowej spłaty zadłużenia lub spłatę zadłużenia w ustalonych na nowo ratach;
 • Wniosek przewiduje również opcję ustanowienia zabezpieczenia osobistego (np. poprzez poręczenie os. fizycznej) lub rzeczowego (np. hipoteka na nieruchomości);
 • Obligatoryjną część wniosku stanowi oświadczenie majątkowe wnioskodawcy;
 • Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku można znaleźć na stronie: https://www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/wsparcie/splata-zobowiazan

Alior Bank

 • Wniosek o restrukturyzację należy złożyć w oddziale banku, placówce partnerskiej, przez infolinię lub przesłać go listownie na adres banku;
 • Bank proponuje restrukturyzację zadłużenia w szczególności poprzez zawieszenie pełnej raty kapitałowo-odsetkowej, czasowe lub stałe zmniejszenie raty miesięcznej, zamianę kredytu odnawialnego (ROR, LOR, karta kredytowa) na pożyczkę gotówkową, ustanowienie zabezpieczenia zobowiązania hipoteką (w celu zmniejszenia rat). Bank daje również możliwość przedstawienia własnej propozycji na restrukturyzację.
 • Bank umożliwia klientom ustanowienie zabezpieczenia w ramach restrukturyzacji (opcjonalnie) w postaci: przystąpienia do kredytu osoby trzeciej, ustanowienia hipoteki na nieruchomości lub w innej, wskazanej przez wnioskodawcę formie;
 • Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku można znaleźć na stronie: https://www.aliorbank.pl/dodatkowe-informacje/pomoc/pytania-i-odpowiedzi/co-tojest-restrukturyzacja.html

ING

 • Wniosek o restrukturyzację należy złożyć za pośrednictwem serwisu Moje ING lub mailowo na adres: restrukturyzacja@ing.pl;
 • W przypadku pożyczki gotówkowej, pożyczki hipotecznej, kredytu hipotecznego można wnioskować o czasowe zawieszenie spłaty kapitału w racie (w czasie zawieszenia będziesz płacić tylko odsetki), czasowe zmniejszenie miesięcznej raty kredytu (raty będą niższe przez określony czas), stałe zmniejszenie miesięcznej raty kredytu poprzez wydłużenie okresu spłaty (raty zostaną zmniejszone, natomiast wydłużony zostanie okres ich spłaty);
 • W przypadku korzystania z limitu w koncie, linii kredytowej, karty kredytowej wnioskodawca może wnieść o: rozłożenie zadłużenia na stałe lub miesięczne raty;
 • Wniosek zgodnie z zapewnieniami banku zostanie rozpatrzony w ciągu ok. 30 dni;
 • Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku można znaleźć na stronie: https://www.ing.pl/kontakt/pomoc-dla-kredytobiorcow/restrukturyzacja#faq2=3&wniosek=2

Santander Consumer Bank

 • Wniosek należy przesłać na adres: Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław;
 • Bank proponuje restrukturyzację zadłużenia poprzez wprowadzenie karencji w spłacie kapitału kredytu/pożyczki na okres wskazany przez bank, a następnie rozłożeniu tego kapitału na kolejne raty określone w harmonogramie spłat i/lub wydłużenie okresu kredytowania. Wniosek można złożyć raz w całym okresie kredytowania;
 • Bank proponuje również pomoc w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców;
 • Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku można znaleźć na stronie: https://www.santander.pl/przydatne-informacje/splata-zobowiazan#wsparcie=3

Credit Agreicole

 • Wniosek można złożyć osobiście w placówce banku, pocztą na adres: Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław z dopiskiem na kopercie „Restrukturyzacja” lub elektronicznie – jednak wniosek taki wymaga autoryzacji i zatwierdzenia poprzez wiadomość SMS wysyłaną na numer telefonu podany we wniosku;
 • Restrukturyzacja może polegać na zawieszeniu spłaty kapitału z wydłużeniem okresu kredytowania, zawieszeniu spłaty kapitału bez wydłużenia okresu kredytowania, zmniejszeniu kwoty miesięcznej raty, zawieszeniu spłaty rat, zmianie terminu płatności rat lub (co ciekawe) zawieszeniu spłaty kredytu w związku z powołaniem do czynnej służby wojskowej;
 • Wniosek zgodnie z zapewnieniami banku zostanie rozpatrzony w ciągu 30-60 dni;
 • Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku można znaleźć na stronie: https://www.credit-agricole.pl/zawieszenie-splaty-kredytu/restrukturyzacja-zadluzenia

Czy warto?

Restrukturyzacja kredytu jest dobrym rozwiązaniem dla każdego kto mimo pogorszenia swojej sytuacji ekonomicznej wciąż może zagwarantować bankowi spłatę zadłużenia na satysfakcjonujących obydwie strony warunkach. Warto jednak pamiętać, że restrukturyzacja w większości przypadków będzie wiązała się ze zwiększeniem kosztu kredytu, dlatego też decyzji o restrukturyzacji nie należy podejmować pochopnie, a dokładnie rozważyć wszelkie możliwości spłaty zadłużenia.

 

Autor: Katarzyna Anioł

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..