fbpx
       

Sukces Klienta Kancelarii w restrukturyzacji w sporze z wierzycielem

Klient, który jest w trakcie wykonywania układu zawartego z wierzycielami w postępowaniu restrukturyzacyjnym, zwrócił się do kancelarii po pomoc prawną, po tym jak komornik zajął jego rachunek bankowy. Do zajęcia doszło na wniosek wierzyciela, którego wierzytelność w trakcie trwania postępowania restrukturyzacyjnego i głosowania nad układem była sporna. Po zakończeniu sądowego etapu postępowania restrukturyzacyjnego zapadł wyrok na korzyść wierzyciela i wierzytelność stała się bezsporna. Dłużnik zaspokoił bezsporną już wierzytelność na zasadach określonych w układzie, jednakże wierzyciel nie zważając na związanie postanowieniami układu  wystąpił o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi i wszczął egzekucję. Dzięki szybkiej reakcji naszych prawników udało się nie dopuścić do niesłusznej egzekucji jednego z wierzycieli, co mogło doprowadzić do niewykonania układu.

Kancelaria w imieniu klienta niezwłocznie przygotowała pozew o uchylenie tytułu wydanego po zawarciu układu wraz z wnioskiem o zabezpieczenie polegającym na zawieszeniu egzekucji. Sąd udzielił zabezpieczenia podzielając argumentację, że po wygraniu sporu wierzytelność sporna stała się bezsporna, ale ponieważ powstała przed wszczęciem postępowania restrukturyzacyjnego jest objęta układem.

W trakcie procesu wierzyciel wskazywał, że dłużnik nie poinformował go o toczącym się postępowaniu restrukturyzacyjnym, nie był jego uczestnikiem, zatem układ nie wiąże wierzyciela.

Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił powództwo i uchylił tytuł wykonawczy przypominając, że o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego obwieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, dlatego nikt nie może zasłaniać się nieznajomością danych powszechnie dostępnych, w szczególności przedsiębiorca reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika. Sąd wskazał również, że:

Zgodnie z treścią art. 166 prawa restrukturyzacyjnego układ wiąże wierzycieli, których wierzytelności według ustawy są objęte układem, chociażby nie zostały umieszczone w spisie. Zgodnie z powołanym przepisem układ nie wiąże tylko tych wierzycieli, których dłużnik nie ujawnił i którzy nie byli uczestnikami postępowania. Dla wyłączenia wierzytelności spod układu konieczne jest spełnienie kumulatywnie obu przesłanek (co wynika z posłużenia się przez ustawodawcę koniunkcją). Zatem nawet jeśli Pozwana nie była aktywną uczestniczką postępowania układowego, to jest objęta układem z uwagi na ujawnienie jej wierzytelności przez dłużnika w spisie wierzytelności spornych.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzili: r.pr. Wojciech Bokina, doradca restrukturyzacyjny oraz adw. Aleksandra Bobińska.

Gratulacje!

 

 

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..