fbpx
       

Sukces Klientki kancelarii – prawomocne udzielenie zabezpieczenia roszczenia o przekształcenie jdg w sp. z o.o.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu udzielonego Klientce kancelarii. Zabezpieczenie dotyczy roszczenia o ustalenie nieważności przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej małżonka w spółkę z o.o.

W wyniku przekształcenia małżonek próbował przenieść główne aktywa majątku wspólnego, tj. liczne nieruchomości oraz pakiet kontrolny spółki z branży produkcyjnej o wartości około 1 mld zł. Wobec czego utrzymane zostało zabezpieczenie udzielone Klientce kancelarii polegające na:

  • zakazaniu spółce przekształconej rozporządzenia lub zawierania jakichkolwiek umów zobowiązujących do rozporządzenia pakietem kontrolnym spółki z branży produkcyjnej,
  • zakazaniu małżonkowi podwyższania kapitału zakładowego w spółce przekształconej lub połączenia tej spółki z jakimkolwiek innym podmiotem,
  • zakazaniu małżonkowi rozporządzenia jakimikolwiek udziałami spółki przekształconej czy zawarcia jakiejkolwiek umowy zobowiązującej do rozporządzenia tymi udziałami.

Jednocześnie Sąd zagroził małżonkowi lub spółce przekształconej reprezentowanej przez małżonka zapłatą sumy 2.000.000 zł za każdy przypadek naruszenia.

W uzasadnieniu postanowienia Sądu Apelacyjny wskazał:

Uprawniona w istocie uprawdopodobniła załączonymi do przedmiotowego wniosku dokumentami, że na podstawie art. 551 § 5 k.s.h. zostało dokonane przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną, w oparciu o przedsiębiorstwo składające się z przedmiotów majątkowych objętych ustawową wspólności małżeńską (w tym nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego), które stanowi czynność prawną prowadzącą do zbycia tego przedsiębiorstwa oraz wchodzących w skład nieruchomości i praw użytkowania wieczystego, w rozumieniu art. 37 § 1 pkt 1 i 3 k.r.i.o., a zatem wymagającą zgody drugiego małżonka. W przedmiotowej sprawie uprawniona uprawdopodobniła zatem, że mamy do czynienia z jednostronną czynnością prawną – złożeniem oświadczenia o przekształceniu (art. 584(5) pkt 2 k.s.h.), bez wymaganej, na podstawie art. 37 § 1 pkt 1 k.r.i.o., zgody małżonka, a więc nieważną (art. 37 § 4 k.r.i.o. w zw. z art. 58 k.c.). Nieważność tej czynności, jako obligatoryjnego elementu procedury przekształceniowej (o której mowa w art. 584(5) k.p.c.) oznacza zaś, że nie doszło do przekształcenia i nie sanuje tego wpis dokonany w rejestrze”.

Postanowienie o zabezpieczeniu jest prawomocne, a postępowanie główne jest w toku.

Stanowisko to zostało podzielone przez ponad dwadzieścia orzeczeń sądów wieczystoksięgowych, które odmawiają wpisania spółki z o.o. jako właściciela nieruchomości.

W kategoriach humorystycznych należy zatem potraktować wywody pełnomocników rzekomej spółki, także na portalu LinkedIn mówiących, że w oparciu o prawomocny wpis: „spółka kapitałowa będzie kontynuowała swoją działalność w oparciu o aktywa objęte przekształceniem formy prowadzenia działalności gospodarczej małżonka”. Dodatkowego akcentu humorystycznego dodaje fakt, że pełnomocnicy pochwalili się rozstrzygnięciem przed pojawieniem się uzasadnienia postanowienia sądu rejestrowego. W uzasadnieniu postanowienia sąd rejestrowy natomiast wskazał: „Brak w szczególności podstaw dla wniosku, że samo istnienie zarejestrowanej spółki sanuje ewentualne wadliwości związane z nabyciem przez nią praw do nieruchomości, wykluczając dochodzenie związanych z tym odpowiednich roszczeń na drodze procesu (zob. np. uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2003 r., III CK 131/02, LEX nr 183753). Na tą kwestię zwrócił zresztą uwagę Sąd Apelacyjny w Gdańsku w uzasadnieniu postanowienia …, wskazując, że ewentualnej nieważności czynności małżonka o której mowa w art. 5845 pkt 2 k.s.h., mogącej prowadzić do niedojścia do skutku całej procedury przekształceniowej, nie sanuje dokonany wpis, a stwierdzenia tego skarżąca może się domagać w orzeczeniu wydanym na postawie art. 189 k.p.c.”.

Klienta w przedmiotowych sprawach reprezentują r.pr. Krzysztof Brysiewicz, r.pr. Wojciech Bokina, r.pr. Piotr Bordakiewicz z kancelarii prawnej w Słupsku przy wsparciu apl. rad. Bartosza Knyta.

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..