fbpx
       

Sukces Klientki Kancelarii w precedensowym sporze dotyczącym odpowiedzialności zarządcy masy sanacyjnej

Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił w całości powództwo wierzyciela o zasądzenie od naszej Klientki kwoty odszkodowania z tytułu rzekomo nienależytego pełnienia obowiązków zarządcy w postępowaniu sanacyjnym dłużnika. Spór ten stanowi sprawę precedensową z uwagi na fakt, że brak jest rozstrzygnięć w podobnych sprawach na gruncie postępowania restrukturyzacyjnego.

Klientka była zarządcą masy sanacyjnej w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika – spółki produkcyjnej. W momencie otwarcia postępowania sanacyjnego spółka ta zadłużona była na kwotę ponad 100 mln zł, co wynikało przede wszystkim z wieloletnich zaniedbań zarządu spółki.

Klientka jako podmiot, który przejął zarząd nad dłużnikiem, porozumiała się z wierzycielami spółki i doprowadziła do wznowienia produkcji, co pozwalało generować przez dłużnika miesięczny zysk na pokrywanie przez dłużnika bieżących zobowiązań. Z uwagi jednak na wrogie działania zarządu dłużnika, jak również niespodziewane wydatki związane z serwisowaniem starych maszyn stanowiących element linii produkcyjnej, sytuacja dłużnika uległa gwałtownemu pogorszeniu i niezbędnym stało się poszukiwanie inwestorów zainteresowanych nabyciem zakładów dłużnika.

Jeden z wierzycieli przez wiele lat współpracował ze spółką, zakończył tę współpracę i ponownie sam zwrócił się do dłużnika znajdującego się w procesie restrukturyzacji o nawiązanie nowych relacji gospodarczych, jednocześnie oferując mu korzystne zasady rozliczania na zasadzie kredytu kupieckiego i godząc się na odroczone płatności.

Zawisły spór dotyczył wierzytelności wynikających z trzech faktur na kwotę kilkuset tysięcy złotych, które obejmowały dostawę materiałów do produkcji. Faktury nie zostały opłacone przez dłużnika z uwagi na gwałtowne pogorszenie się sytuacji finansowej spółki, w tym odcięcie dostaw energii elektrycznej oraz wypowiedzenie z dnia na dzień kluczowej umowy faktoringu przez faktora, która to umowa zapewniała nieprzerwane finansowanie działalności dłużnika. Wierzyciel oparł swoje powództwo na art. 415 Kodeksu cywilnego w związku z art. 25 ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił powództwo w całości, uznając, że brak było nie tylko zawinionego, ale i w jakimkolwiek stopniu nienależytego wykonania obowiązków przez zarządcę. Sąd w całości podzielił argumentację pełnomocników pozwanej Klientki, podkreślając, że zarządca masy sanacyjnej miała pozytywny wpływ na funkcjonowanie spółki, wznowienie produkcji, a także na porozumienie z wierzycielami, którzy popierali jej działania w toku postępowania sanacyjnego. Ponadto, oceniając sprawę w szerszym kontekście, sąd ustalił, że powód wiedział zarówno o sytuacji prawnej, jak i finansowej dłużnika, przyczyniając się do powstałej szkody i oferując podmiotowi w restrukturyzacji coraz korzystniejsze warunki rozliczania, w tym zwiększanie limitów dostaw.

W sprawie Klientkę reprezentowali r.pr. Wojciech Bokina oraz adw. Paulina Sułkowska.

Wyrok jest nieprawomocny.

 

 

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..