fbpx
       

Sukces! Klient wygrywa w sporze z leasingodawcą o odszkodowanie.

Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił powództwo leasingobiorcy przeciwko leasingodawcy z tytułu szkody poniesionej w wyniku nienależytego wykonania obowiązków. Konkretnie, chodzi o brak zgłoszenia ubezpieczycielowi zamiaru kontynuowania polisy autocasco przez leasingobiorcę. Spór ten obrazuje, że przedsiębiorca nie koniecznie musi stać na straconej pozycji w sporze z leasingodawcą czy ubezpieczycielem, a ochrona jego praw na drodze sądowej jest realna i co najważniejsze, skuteczna!

Wniesionym pozwem Klient (przedsiębiorca) dochodził wypłaty odszkodowania za szkodę poniesioną w wyniku nienależytego wykonania umowy przez leasingodawcę, który   mimo klarownych ustaleń, nie poinformował ubezpieczyciela pojazdu o zamiarze kontynuowania polisy AC przez obecnego leasingobiorcę po przejęciu przez niego prawa własności do pojazdu. Klient zdecydował się wykupić pojazd z leasingu na własność, zgłaszając leasingodawcy, że zamierza kontynuować ubezpieczenie AC (co wymaga dodatkowego zgłoszenia przez sprzedającego). Co ważne, to leasingodawca zawarł bezpośrednią umowę ubezpieczenia. Klient nie był stroną tej umowy ani nie została ona zawarta na jego rzecz.

Pomimo zgłoszenia przez leasingobiorcę zamiaru kontynuowania ubezpieczenia AC, leasingodawca zaniechał tego obowiązku, jednocześnie pobierając od Klienta kwotę składki tytułem ubezpieczenia AC.

W konsekwencji, Klient pozostawał w nieświadomości braku ochrony do momentu kradzieży pojazdu. W pełni przekonania swoich praw, wystąpił do ubezpieczyciela o odszkodowanie, które jak sądził należy mu się po stracie auta.

Szkodą Klienta w tym przypadku były utracone korzyści, które uzyskałby, w sytuacji posiadania ważnego ubezpieczenia AC (obejmującego ochroną min. szkodę kradzieży pojazdu).

W wyniku przeprowadzenia postępowania dowodowego Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że obowiązkiem umownym leasingodawcy było zawarcie umowy ubezpieczenia na pojazd, w tym również przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia AC. Klient jako dotychczasowy leasingobiorca nie miał możliwości samodzielnego zgłoszenia wykupu pojazdu z leasingu u ubezpieczyciela, ponieważ jak wiemy, nie był stroną umowy.  , Dodatkowo, w dniu zgłoszenia nie posiadał jeszcze fizycznego dowodu wykupu pojazdu z leasingu, a co za tym idzie, nie mógł złożyć oświadczenia, które miałoby moc prawną.

W ocenie Sądu zachowanie leasingodawcy należało zakwalifikować jako nienależyte wykonanie zobowiązania spowodowane rażącym niedbalstwem. Leasingodawca, z definicji jest podmiotem, który profesjonalnie udziela leasingu pojazdów przedsiębiorcom.  Do zakresu jego działań należy zaliczyć więc nie tylko leasing i sprzedaż, lecz również wszystkie poboczne czynności związane z utrzymaniem, użytkowaniem i amortyzacją przedmiotów „wypożyczanych”. Do takich czynności około sprzedażowych zalicza się również przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na korzystającego.

Ponad wszelką wątpliwość leasingodawca posiadał wiedzę co do zamiaru Klienta o kontynuowaniu zawartej z ubezpieczycielem umowy ubezpieczeniowej, co z resztą wykazało postępowanie dowodowe. Należyta staranność w działaniu, którą powinien się charakteryzować przedsiębiorca, nakazywała zgłoszenie tego zamiaru wraz z wykupem pojazdu. Jak wskazał Sąd, sam brak zgłoszenia mógłby zostać zakwalifikowany jako niezachowanie należytej staranności, jednakże leasingodawca utrzymywał Klienta w fałszywej świadomości co do przejścia praw z umowy aż przez 8 miesięcy, a takie działanie kwalifikuje się już jako rażąca niedbałość, która w konsekwencji naraziła Klienta na szkodę.

Niepoinformowanie ubezpieczyciela o chęci kontynuowania ochrony ubezpieczeniowej oraz Klienta o niezłożeniu wniosku doprowadziło do szkody Klienta w postaci braku uzyskania odszkodowania z polisy AC za kradzież pojazdu. Tym samym ziściła się również przesłanka związku przyczynowego między powstałą szkodą a nienależytym wykonaniem umowy.

Wyrok jest prawomocny.

 

W sprawie Klienta wspierali:

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..