fbpx
       

Sukces Klienta kancelarii – uchylenie decyzji Prezesa ARiMR nakładającej obowiązek zwrotu całości pobranych środków

Klient kancelarii, spółka z branży owocowej, złożył do WSA w Warszawie skargę na decyzję nakładającą na niego obowiązek zwrotu całości przyznanej mu pomocy finansowej, obliczonej przez organ na kwotę ponad miliona zł wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania decyzji w całości do czasu rozstrzygnięcia. Spółka pozyskała od ARiMR wsparcie finansowe, które miało doprowadzić do uzyskania przez nią statusu „grupy producenta owoców i warzyw”, co w wyniku m.in. niekorzystnych zdarzeń atmosferycznych i związanym z tym pogorszeniem jej sytuacji finansowej, było utrudnione w stosunku do ustalonych umownie założeń. Wobec nieosiągnięcia zakładanego statusu, Prezes ARiMR w drodze decyzji administracyjnej uznał, że spółka powinna zwrócić 100% przyznanego jej wsparcia (w łącznej wysokości ponad miliona złotych), gdyż dopuściła się zamierzonego działania lub poważnego zaniedbania w trakcie realizacji zamierzonego planu.

W tej sprawie udało się uzyskać w sumie dwa pozytywne rozstrzygnięcia na rzecz Klienta. Po pierwsze, w toku postępowania WSA w Warszawie postanowił uwzględnić wniosek spółki i wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji. Po drugie, Sąd uwzględnił skargę Klienta i uchylił zaskarżoną decyzję w zakresie rozstrzygnięcia dotyczącego kwoty nienależnie pobranych środków.

WSA w Warszawie podkreślił, że aby żądać od beneficjenta zwrotu całości pomocy, organ musiałby wykazać, że w danej sprawie nastąpiło zamierzone działanie lub poważne zaniedbanie skarżącej, czego zdaniem Sądu Prezes ARiMR nie udowodnił w toku postępowania. Spółka co prawda sama zrezygnowała z planowanego osiągnięcia statusu organizacji producenckiej, jednakże było to związane m.in. z niekorzystnymi zdarzeniami atmosferycznymi i w konsekwencji pogorszeniem się jej sytuacji finansowej oraz koniecznością ponoszenia nakładów finansowych z własnych środków, co jednak Prezes ARiMR całkowicie ominął.

W konsekwencji WSA w całości podzielił stanowisko Skarżącej i wskazał, iż organ nie przeanalizował okoliczności sprawy w sposób, który wskazywałby, iż zwrot całego przyznanego wsparcia jest uzasadniony.

Klienta Kancelarii w tym postępowaniu wspierali radca prawny Krzysztof Brysiewicz, radca prawny dr Magdalena Porzeżyńska oraz aplikantka adwokacka Małgorzata Woźniak.

Rozstrzygnięta sprawa pokazuje, że sądy administracyjne dostrzegają, że nie zawsze nieosiągnięcie zakładanego przez przedsiębiorcę celu musi jednoznacznie wiązać się z koniecznością zwrotu całego pozyskanego wsparcia. Zarówno wstrzymanie przez Sąd wykonania zaskarżonej decyzji Prezesa ARiMR, jak i wyrok uchylający zaskarżającą decyzję wskazują, że warto odwoływać się od decyzji organów, które często w bardzo ograniczony sposób prowadzą postępowanie dowodowe w sprawach o zwrot środków i opierają się na własnej interpretacji unijnych przepisów, a co może mieć radykalnie negatywne konsekwencje dla przedsiębiorców. Ważne, że skład orzekający podkreślił, że podejmując decyzję zwrotową, organ nie może pominąć powodów, które doprowadziły do niezrealizowania pierwotnych założeń, a które często wynikają z okoliczności, na które beneficjenci nie mieli wpływu lub nie mogli ich przewidzieć w chwili aplikowania o wsparcie.

– komentuje dr Magdalena Porzeżyńska.

W sprawach o zwrot dofinansowania, organy przyznające wsparcie z reguły bardzo rygorystycznie odnoszą się do założonych pierwotnie przez beneficjentów celów, pomijając okoliczności zaistniałe podczas realizacji danej inwestycji lub planu, a także sytuację przedsiębiorców związaną z m.in. możliwością wystąpienia różnych nieprzewidzianych zdarzeń lub konieczności zmiany pierwotnych celów. Takie formalistyczne podejście organu nie uwzględnia jednak zasad proporcjonalności i słuszności przy podejmowaniu decyzji odnośnie do zwrotu dotacji lub środków unijnych, co w finalnym rozrachunku może zniechęcać do aplikowania o pomoc publiczną. Cieszy zatem, że WSA w Warszawie zaprezentował podejście, które w pełni uwzględnia wymogi płynące z unijnej zasady proporcjonalności, mającej na celu zapobiegać skrajnemu rygoryzmowi, który nakazywałby przy nawet niewielkich uchybieniach zwrot całości środków

– zauważa apl. adwokacka Małgorzata Woźniak.

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..