fbpx
       

Sukces Klienta Kancelarii – przełomowy wyrok Sądu

Dzięki pracy zespołu Kancelarii Klient, wiodący producent kostki brukowej w Polsce i Europie, podpisał umowę o dofinansowanie z instytucją, która do tej pory konsekwentnie odmawiała jej zawarcia. Dzięki uzyskaniu pozytywnego dla siebie wyroku NSA (sygn. akt I GSK 1019/22), utrzymującego w mocy rozstrzygnięcie WSA w Warszawie (sygn. akt VIII SA/Wa 185/22), instytucja wycofała się ze swojego dotychczasowego stanowiska i zawarła umowę o dofinansowanie z Klientem. Sprawa zasługuje na szczególną uwagę, bo wedle naszej wiedzy stanowi pierwsze w Polsce praktyczne zastosowanie wyroku Sądu UE w sprawie Kerkosand (T-745/17), który dokonał zwrotu w dotychczasowej wykładni dotyczącej zasad utrzymywania statusu MŚP w sytuacji zmian w strukturze udziałowej spółki.

W niniejszej sprawie Klient złożył wniosek o dofinansowanie w konkursie, w którym jednym z kryteriów dostępu było posiadanie przez przedsiębiorstwo statusu MŚP. We wniosku spółka wskazała, że posiada status średniego przedsiębiorstwa. Po dacie złożenia wniosku, Klient nabył 100% udziałów w innej spółce, z którą nie była powiązana na dzień składania wniosku o dofinansowanie. Projekt został wybrany do dofinansowania, jednak po weryfikacji dokumentów złożonych przez Klienta celem podpisania umowy o dofinansowanie,  instytucja uznała spółkę za niespełniającą kryteriów udziału w konkursie z uwagi na nieposiadanie statusu MŚP. Instytucja wskazała przy tym, że określona w art. 4 ust. 2 Załącznika I do Rozporządzenia GBER zasada dwóch lat obrachunkowych (zgodnie z którą utrata lub odzyskanie statusu MŚP następują dopiero w następstwie osiągnięcia określonych dla dużego przedsiębiorstwa pułapów zatrudnienia lub finansowych przez kolejne dwa okresy obrachunkowe) nie dotyczy sytuacji związanych ze zmianą w strukturze właścicielskiej przedsiębiorstwa, co uzasadniała dotychczasowym orzecznictwem TSUE i praktyką decyzyjną Komisji.

Instytucja twierdziła zatem, że utrata statusu MŚP przedsiębiorcy następuje natychmiast, tj. w dniu przejęcia przedsiębiorstwa. W postępowaniu sądowym prawnicy Kancelarii sukcesywnie wskazywali jednak na konieczność zastosowania w sprawie najnowszej praktyki orzeczniczej zapoczątkowanej wyrokiem Sądu UE w sprawie Kerkosand, który odchodzi od dotychczasowej wykładni.

Powyższy pogląd w całości podzielił WSA w Warszawie, wskazując, że „Organ nie może bagatelizować wyroku w sprawie Kerkosand, uznając, że jest to wyrok jednostkowy, wydany w konkretnej sprawie, nadto niezawierający zmiany wykładni przepisów prawa”. Wyrok WSA został utrzymany w mocy przez Naczelny Sąd Administracyjny, który oddalił skargę kasacyjną instytucji.

Rozstrzygnięcia polskich sądów potwierdzają, że nabycie większości udziałów beneficjenta będącego MŚP przez duży podmiot nie powoduje – wbrew dotychczasowym zasadom – natychmiastowej zmiany statusu MŚP i w związku z tym nie może prowadzić do utraty dotacji lub odmowy jej przyznania. Rozstrzygnięcia te mają kluczowe znaczenie dla wszystkich, którzy planują nabycie przedsiębiorstw realizujących projekty z unijnymi dotacjami” – komentuje r.pr. Krzysztof Brysiewicz.

W sprawę zaangażowany był zespół Kancelarii w składzie r.pr. Krzysztof Brysiewicz, r.pr. Magdalena Porzeżyńska, apl. adw. Małgorzata Woźniak, apl. adw. Katarzyna Anioł oraz apl. r. Marek Kononowicz.

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..